Samarbejde med det tyske udlandsskolevæsen

 

Vores samarbejdspartner i Tyskland er Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZfA, en afdeling af Bundesverwaltungsamt (forbundsstatens forvaltning) med sæde i Köln. Det tyske udlandsskolevæsen støtter ca. 500 skoler rundt om i verden på vegne af det tyske udenrigsministerium Auswärtiges Amt, deriblandt 117 tyske gymnasieskoler. Størsteparten af disse skoler er privatejede institutioner.

 

Støtten gives både i form af økonomiske midler og udsendt personale. I samarbejde med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen og Kultusministerkonferenz (KMK), en kulturpolitisk sammenslutning af de tyske forbundslande, tilbyder skolerne afsluttende eksamener, som er adgangsgivende til tyske universiteter og højere læreanstalter. De tyske samarbejdspartnere KMK og ZfA rådgiver udlandsskolerne i fastholdelsen af den pædagogiske kvalitetsstandard.

 

Opgaverne for Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZfA er: 

  • at hverve, udvælge og formidle lærerpersonale til undervisning i tyske udlandsskoler og i det offentlige skolevæsen

  • organisatorisk-pædagogisk og økonomisk tilsyn og rådgivning af de tyske skoler og uddannelsessteder i udlandet

  • gennemførelse, aflæggelse og vurdering af prøverne til Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

  • at være dialogskabende om udlandsskolernes pædagogiske og metodisk-didaktiske spørgsmål

  • videreuddannelse af lærerpersonale

  • rådgivning af udsendte lærere: ADLK / tjenestemandsansatte og Programmlehrkräfte / overenskomstansatte vedrørende lønmæssige spørgsmål

  • økonomisk støtte til enkeltprojekter inden for rammerne af Tysklands kulturpolitik i udlandet

  • udvikling og pleje af informationssystemet Auslandsschulwesen ISAS

  • videreudvikling af effektive forvaltninger på de tyske udlandsskoler og videreuddannelse af forvaltningsledere.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZfA støtter vores skole med 8 udsendte lærere fra Tyskland og rådgiver skolen i pædagogiske og økønomiske spørgsmål. Derudover deltager Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZfA i videreuddannelse af lærerstaben og skoleledelsen på vores skole.

 

For videre information anbefaler vi at opsøge ZfA på adressen www.auslandsschulwesen.de.

 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk