Evaluering

Evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen

En elev på Sankt Petri Skole modtager fra 0. til 9. klasse undervisning, der står mål med undervisningen i den danske folkeskole. Der er dog også forhold, hvor vi skiller os ud. Det er først og fremmest ift. undervisningssprog. Der er på alle årgange i grundskolen en ret stor andel af fag, der bliver undervist på tysk. Generelt følger undervisningen både de forenklede Fælles Mål og de tilsvarende tyske læseplaner.

De fag, hvor niveauet er højere end beskrevet i Fælles Mål er først og fremmest Tysk og Matematik. Elever på Sankt Petri Skole lærer tysk på modersmålsniveau fra 0. klasse og har ca. halvdelen af deres timer med tysk som undervisningssprog, det gælder bl.a. matematik på alle klassetrin. I matematikundervisningen følger vi de tyske læseplaner, som er på lidt højere niveau end de tilsvarende Fælles Mål.

Eleven får løbende feedback ift det faglige udbytte. Eleverne i klasserne 0-3 får en skriftlig tilbagemelding to gange årligt i form af et skema, som faglærerne har udfyldt. På klassetrinene 4 til 6 findes der karakterblade to gange årligt med de tyske halvårskarakterer. Og på klassetrinene 7 til 9 er der karakterbladene to gange per år med både tyske halvårskarakterer og de danske standpunktskarakterer.

Skolens afgangselever gennemfører både de danske FP9-prøver og de tilsvarende tyske Sekundarstufe-I-prøver. Resultaterne har gang på gang bekræftet os I, at målsætningen om at stå mål med andre danske skoler ift elevernes faglige niveau, bliver indfriet hos os. Man kan læse mere om elevernes prøvekarakterer her:  FP9-resultater 2021/22  &  SEK I-Resultate 2021/22

Udover denne faglige tilbagemelding på skrift er der også individuelle elevsamtaler med de enkelte elever i løbet af skoleåret, som klasselærerne gennemfører. Omdrejningspunktet er både trivsel og den faglige progression. Dertil kommer to årlige skole-hjem-samtaler med hovedfagslærerne, som ligeledes fokuserer på elevens trivsel og faglige udvikling.

 

Evaluering af den samlede undervisning

Skoleudviklingsgruppen, som består af nogle lærere, forældre og elever samt de to afdelingsledere for grundskolen gennemfører hvert tredje år en stor spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever. Sidste gang var i skoleåret 2021/22, så næste gang bliver i skoleåret 2024/25. Ligeledes bliver der hvert tredje år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens forældre, sidst i skoleåret 2020/21, næste gang altså i 2023/24. Disse undersøgelser kommer ind på emnerne trivsel, undervisning, kommunikation, fysiske rammer og sprog. Der prøves at lave mindst muligt om i spørgsmålene fra gang til gang, så det faktisk er muligt at sammenligne svarene og der opstår et indtryk af udviklingerne hen over en længere periode.

Svarene bliver bearbejdet i skoleudviklingsgruppen, elevrådet og i skoleledelsen. På baggrund af svarene og udviklingerne beslutter ledelsen i samråd med de involverede partnere, fx lærere, pædagoger, elever eller forældre, hvordan der bliver handlet på eventuelle problemstillinger.

Den nyeste handleplan, som besluttet i skoleledelsen den 7. december 2022 på baggrund af elevernes besvarelser fra skoleåret 2021/22, findes her.
Handleplanen er alsidig og tager højde for elevernes trivsel, de fysiske og æstetiske rammer og selve undervisningen.

Lærernes evaluering af undervisningen foregår i endnu en skemaundersøgelse, som bliver gennemført hvert tredje år, og næste gang bliver så i indeværende skoleår (2022/23). Udover dette har lærerne løbende mulighed for at gøre opmærksom på problemstillinger ved at henvende sig til ledelsen, derudover på afdelingsmøder, på møder i klasse- eller faglærerteamet og til møderne i faggrupperne.

Derudover aflægger skolens tilsynsførende, Petra Klimaszyk, vejen forbi skolen flere gange årligt. Disse tilsynsbesøg munder ud i den årlige tilsynsrapport, som man kan læse her.