Indmeldelse på Sankt Petri

Indmeldelse

Vi har mange børn på ventelisten, der er derfor en god ide at sætte barnet på ventelisten så hurtigt som muligt. Hvis der er flere børn på ventelisten, end skolen kan optage, træffer skoleledelsen et valg. Nærmere oplysninger om udvælgelseskriterierne findes i ofte stillede spørgsmål.

Optagelse i O. klasse

I Sankt Petri Skole starter eleverne i 0. klasse når de er 6 år eller fylder 6 i første skolehalvår. Ni måneder før skolestart gennemføres der en optagelsesprocedure. Det drejer sig om en infoaften, en besøgseftermiddag for barnet i 0. klasse og i enkelte tilfælde en samtale med skolelederen.
Først derefter kan en optagelse bekræftes. Da der altid er mange børn på ventelisten, kan vi desværre ikke garantere optagelsen, selvom barnet er skoleparat og taler tysk.

Udefrakommende elever

Går dit barn allerede i skole, kan barnet blive skrevet op til et eksisterende klassetrin. Elever, som først bliver optaget fra 1. klasse, skal kunne tale tysk for at følge undervisningen. Vi har ventelister på alle klassetrin. Hvis der bliver en plads ledig, tager vi gerne elever ind i starten eller midt i et skoleår. Ud over indmeldelsesblanketten beder vi om karakterer og/eller en anbefaling fra den forhenværende skole. Vi tilbyder en indmeldelsessamtale med skoleledelsen og som regel en gensidig prøvetid på en uge. Det er til enhver tid skoleledelsens afgørelse, om en elev kan blive optaget.

Indmeldelse gymnasiet

Elever fra offentlige eller private skoler i Danmark søger om optagelse via hjemmesiden:

www.optagelse.dk

Elever, der flytter til København fra udlandet, skal tage kontakt til Sankt Petri Skoles sekretariat for at få de nødvendige informationer om optagelse på skolen. Det er hele tiden muligt at tilmelde sig som elev til gymnasiet.

Skolepenge 2020/2021

Betalingen af skolepenge og SFO skal foretages gennem PBS (Pengeinstitutternes Betalingssystem). Opkrævningen sker den 10. i måneden.

1. barn

.................................... 2225 kr. om måneden

.................................... 26.700 kr. om året*

2. barn

..................................... 1975 kr. om måneden

..................................... 23.700 kr. om året*

3. barn

..................................... 1475 kr. om måneden

..................................... 17.700 kr. om året*

4. barn

...................................................... 0 kr. om måneden

...................................................... 0 kr.om året

Gebyrer

Tilmeldingsgebyr er 700 kr.

Optagelsesgebyret for 0. klasse er 2.225 kr.

SFO og klub

Sfo ................................................. 1400 kr. om måneden

Sfo .................................................. 15.400 kr. om året

SFO 5 timer / uge ............................ 700 kr. om måneden

SFO 5 timer / uge ............................ 7.700 kr. om året

Klub................................................. 875 kr. om måneden

Klub................................................. 7.700 kr. om året

* 01.08.2020 – 31.07.2021

Ofte stillede spørgsmål

Udmeldelse

Udmeldelse af elever skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til skolens kontor den første i måneden. Ved udmeldelsen skal elevens nye skole oplyses.

Orlov

Er det muligt at fritage barnet for en uge eller to når vi rejser uden for skoleferien?

Fritagelse op til 2 dage gives af klasselæreren. Længere fritagelse skal gives af skoleledelsen.
Læseplan gymnasium
Fag under tysk ansvar
I de tysksprogede fag, tysk, matematik, biologi, kemi, fysik og engelsk undervises der ud fra læreplaner udarbejdet af det Tyske undervisningsministerium, ”Kultusministerkonferenz”, hvilket sikrer adgang på de danske og tyske videregående uddannelser. I tæt samarbejde med andre tyske skoler i Nord- og Centraleuropa er der blevet udviklet læseplaner for skolerne på dette grundlag, som er tilpasset omstændighederne på Sankt Petri skole.
I 10. klasse (1.g) opsummeres og uddybes fagene på sekundærtrinnet. I læseplanerne præciseres det, hvilke kundskaber og færdigheder der skal erhverves ved kvalifikationsniveauets begyndelse (11. og 12. klasse).
Matematikundervisningen følger også den danske bekendtgørelse, se den her:
Fag under dansk ansvar
I fagene dansk, historie og samfundsfag danner de danske bekendtgørelser for gymnasiet grundlaget for undervisningen.
De officielle læseplaner kan findes her:
Læseplaner

Undervisningen på skolen følger læseplanerne fra det tyske forbundsland Thüringen i kombination med de danske læseplaner for folkeskolen udformet af det danske undervisningsministerium.
For klassetrinnene 0. – 3. er læseplanerne for ”Grundschule” i Thüringen gældende.
For klassetrinnene 4. – 9. er læseplanerne for ”Gymnasium ” i Thüringen gældende.
I faget dansk følges udelukkende den danske læseplan.

Læseplaner (på tysk)

Læseplan (på dansk)

Karaktergivning

I 0. til 3. klasse bliver elevernes præstationer vurderet ved hjælp af et afkrydsningsskema i tysk, dansk, matematik og orden.
Fra 4. klasse bedømmes elevernes præstationer i alle fag efter den tyske skala og fra 7. klasse efter den danske skala.

Rygning

Sankt Petri skolen er en alkohol-, røgfri og stoffri skole, fordi brugen af disse stoffer er yderst sundhedsskadelig og er forbudt ved lov for unge under henholdsvis 16 år og 18 år.

Religion

Er Sankt Petri Skole en kristen skole?

Af historiske årsager har skolen et tæt samarbejde med den protestantiske Sankt Petri Kirke. Skolens værdigrundlag er bl.a. kristent. Religionsundervisningen er ikke konfessionelt bundet, og der er pligt at deltage. Der er én ugentlig undervisningstime. Skolens elever tilhører mange forskellige trosretninger.
Nedsættelse af skolepenge
Skolen kan i særlige tilfælde, efter ansøgning, give delvis friplads.
Ansøgningen skal fornyes hvert år, og ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. september.
Ansøgninger, der modtages efter denne dato, kan ikke efterkommes. Ansøgningsskemaer fås på skolens kontor.
Time fordeling

Her finder du en nøjagtig fordeling af timer til grundskolen og sekundærskolen.

Time fordeling 0.-4. Klasse

Time fordeling 5.-12. Klasse

Transport

Hvordan kommer eleverne i skole?

Eleverne bruger for det meste det offentlige transportnet. Metro, busser, S-tog og regionaltog standser ved Nørreport-station i umiddelbar nærhed af skolen. Skolen har ikke en parkeringsplads til forældre, der kører deres børn i skole.

Er der et tilskud til transport til skolen?

Bus- og togbilletter skal være selvfinansierede. Elever, som bor længere end 10 km fra skolen eller har brug for mindst 3 zoner (Movia, DSB), kan søge om tilskud til transport. Familier med dokumenteret lav indkomst kan også få bevilliget tilskud til befordring. Ansøgningsblanketten kan hentes på skolens kontor. Tilskuddet bliver udbetalt ved skoleårets slutning/i starten af juni måned.
Undervisningsmateriale

Hvilke undervisningsmaterialer skal eleverne anskaffe, og hvilke får de fra skolen?

De fleste undervisningsbøger stiller skolen til rådighed (udlån). Hjemmet skal anskaffe ordbøger, regnemaskine, passer og lignende.
Ordensregler
1. Al adfærd foregår under hensyntagen til andre elever og medarbejdere, samt med respekt og tolerance.
2. Alle behandler inventar, apparatur og bygninger hensynsfuldt. Den enkelte elev eller forældremyndigheds-indehaver er ansvarlig for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.
3. Rygning er ikke tilladt på skolens område. Hertil hører også e-cigaretter, snus og lignende.
4. Elever må som udgangspunkt ikke indtage eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus eller andre rusmidler i skoletiden eller på skolens område. Ved særlige arrangementer kan anden aftale vedrørende alkohol være indgået med ledelsen.
5. Mobiltelefoner er ikke tilladt i undervisningen, medmindre andet aftales med læreren. Mobiltelefoner indsamles ved dagens/undervisningens start og låses inde. I Larslejsstræde 5 er det ikke tilladt at bruge mobiltelefonen indenfor.
6. Billeder og videofilm må ikke optages og offentliggøres uden den afbilledes samtykke.
7. Der er møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også ekskursioner, studierejser, terminsprøver og årsprøver. Aktivitetspligten betyder, at eleven møder forberedt, deltager aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt.
8. Eleverne skal, uanset det nærmere indhold af de lokale studie- og ordensregler, umiddelbart og loyalt efterfølge de konkrete anvisninger, som skolens ledelse giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.
Forsikring
Skolens elever er ikke omfattet af en kollektiv tyveri- eller ansvarsforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev foretager hjemmet anmeldelse til eget forsikringsselskab. Ved beskadigelse af skolens ejendom, herunder inventar, undervisningsmaterialer og bygningen, hæfter hjemmet eller hjemmets ansvarsforsikring.
Alle elever er i forbindelse med undervisningen på skolens grund omfattet af en ulykkesforsikring, der dækker ved personskade herunder tandskade.