Strategi

Dansk, tysk, fremragende!

I 2025 fejrer Sankt Petri Skole sit 450 års jubilæum.

Der er sket meget siden 1575, og også meget de seneste år. Antallet af elever er mangedoblet. Et gymnasie og en musikskole blev etableret. En ny skolebygning lejet. Siden 2015 har der været fokus på organisations-, skole- og undervisningsudvikling, og der er foretaget vedvarende investeringer i udstyr, undervisningsressourcer og pædagogisk støtte. Der er udarbejdet et skoleprogram og et nyt værdigrundlag. Altsammen foranstaltninger, der har forbedret kvaliteten af hverdagen og undervisningen på lang sigt, og som er blevet støttet af engageret personale.

På baggrund af denne glædelige udvikling har skolekommissionen og skolens ledelse besluttet at gå et skridt videre. Hvad betyder skolen i dag? Hvilken slags skole vil vi være? Disse to spørgsmål var udgangspunktet for den strategiproces, der blev indledt i efteråret 2018.

Efterlever vi vores værdier? Kan de mange aspekter og dele af skolen kombineres til en enkelt helhed? Afspejles skolens tysk-danske karakter i hverdagen, eller er der nogen skævheder? Lærer vi på en måde, der vækker elevernes nysgerrighed, lærer dem at lære såvel som de færdigheder, der kræves i det 21. århundrede, såsom empati, teamwork, kreativitet, innovativ ånd, uafhængighed og kritisk tænkning? I betragtning af den lave efterspørgsel til gymnasiet, har vi så brug for et? Ville en børnehave ikke give mere mening, hvis det var tidlig sprogstøtte? Hvilken plads indtager SFO og musikskolen? Hvor stor ønsker vi egentlig at blive som skole, og hvad er konsekvenserne for geografien og bygningen?

Altså, hvilken slags skole ønsker vi at være? Hvilke krav kan vi stille til os selv, til vores elever, til vores forældre? Skolen er en mangesidet helhed og kan kun lykkes i samarbejde.

Det var netop samarbejdet, der var en af hjørnestenene i strategiprocessen lige fra begyndelsen. Det var vigtigt at inddrage alle skolegrupper og nøgleaktører. Resultatet af disse drøftelser kan nu læses i en kort version. Strategien under overskriften dansk, tysk, fremragende blev besluttet af Skolekommissionen i september 2019. Den skal sikre en praksis, en ramme og en organisation, der tilbyder eleverne på Sankt Petri skole optimale udviklingsmuligheder. I dag og efter 2025.

Skoleprogram

Vi er en dansk-tysk skole i hjertet af København, som lever og formidler begge sprog og kulturer ligeværdigt. I vores skoleprogram finder du en detaljeret beskrivelse af skolen, de pædagogiske mål og kvalitetsstyringen.

Tyske skoler i udlandet

Vores partner i Tyskland er det centrale kontor for udenlandsk uddannelse (ZfA), en afdeling af et federalt administrativt kontor i Köln. ZfA’s opgave er personale og økonomisk støtte til skolearbejde i udlandet og i samarbejde med delstaterne den pædagogiske kvalitetsudvikling.

Vedtægter

Sankt Petri Skole er en selvejende, almennyttig institution med hjemsted i Københavns Kommune. Øverste myndighed er skolekommissionen, som ansætter og afskediger både skolelederen og lærerne. Den er ligeledes ansvarlig for skolens økonomi. Skolekommissionen består af 7 medlemmer med stemmeret samt 7 tilforordnede, herunder skoleledelsen, lærerrepræsentanter, elevrepræsentant, formanden fra forældrerepræsentantskabet samt kulturafdelingen af den tyske ambassade og præsten ved Sankt Petri Kirke, med rådgivende funktion.

Vedtægter for Sankt Petri skole

Endeligt vedtaget af generalforsamlingen og skolebestyrelsen den 16. maj 2023 | Godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 14. juni 2023 | Offentliggjort på hjemmesiden den 15. Juni 2023

Skolens værdier

Vores fire søjler i vores værdigrundlag.

Nysgerrighed

at lære sammen for livet

Trivsel

At se hvert enkelt barn og fremme fællesskab.

Kulturelt mødested

Vi som tysk-dansk mødeskole.

Tradition

Kend rødderne og forme fremtiden.

Sankt Petri partner